Obchodní podmínky společnosti Region-tour.cz, s.r.o.

 

1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů

1.1.     Společnost Region-tour.cz, s.r.o., IČ: 287 79 274, sídlem Piletická 486, Věkoše, 503 41 Hradec Králové, zapsaná v OR KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26882 (dále jen „RegionTour“), je provozovatelem portálu www.region-tour.cz, www.region-ceskesvycarsko.cz, www.region-jizerskehory.cz, www.region-adrspach.cz, www.region-orlickehory.cz, www.region-krkonose.cz, www.regiontourist.cz, www.ubytovani-pecpodsnezkou.cz,  (dále jen „Portál“). RegionTour pro Ubytovací zařízení vyvíjí činnost směřující k tomu, aby Ubytovací zařízení měla možnost uzavřít s Klienty obchody spočívající v v poskytnutí ubytovacích, restauračních a/nebo konferenčních služeb (dále jen „Služby Ubytovacího zařízení“).
1.2.     Ubytovací zařízení je provozovatelem hotelu, penzionu, rekreačního objektu, chaty, chalupy apd., které poskytuje Služby Ubytovacího zařízení.
1.3.     Klientem je třetí osoba, která učiní poptávku Služeb Ubytovacího zařízení v Ubytovacím zařízení na Portálu provozovaném RegionTour.
1.4.     RegionTour může znění těchto podmínek jednostranně měnit či doplňovat, kdy o těchto změnách informuje na Portálu, kdy nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění na Portálu.
 

2. Použití Portálu

2.1.     Přístup a použití Portálu je bezplatné. Klient nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Portálu (tj. náklady na internetové připojení aj.
 

3. Vznik smluvního vztahu

3.1.     Na základě Klientem zaslané poptávky RegionTour zpracuje a zašle Klientovi nabídku Služeb Ubytovacího zařízení, včetně uvedení ceny, zálohové platby (je-li požadována) a termínu, do kterého je nabídka platná (dále jen „Rezervace“). Klient potvrdí zaslanou Rezervaci uhrazením zálohové platby (je-li požadována) a/nebo emailem zaslaným RegionTour. Tím vzniká smlouva mezi Ubytovacím zařízením a Klientem, a to na Služby Ubytovacího zařízení uvedené v Rezervaci za cenu za Služby Ubytovacího zařízení uvedené v Rezervaci (dále jen „Smlouva“). Klient bere na vědomí, že RegionTour není účastníkem Smlouvy. Po potvrzení Rezervace Klientem zašle RegionTour Klientovi poukaz na Služby Ubytovacího zařízení. Při zahájení užívání Služeb Ubytovacího zařízení se Klient Ubytovacímu zařízení prokáže Voucherem. Bez Voucheru není Ubytovací zařízení povinno Klientovi poskytnout Služby Ubytovacího zařízení.
3.2.     Klient bere na vědomí, že ceny za Služby Ubytovacího zařízení jsou stanoveny Ubytovacím zařízením, kdy jsou Klientovi sděleny v Rezervaci. Daňový doklad za poskytnuté Služby Ubytovacího zařízení vystavuje Ubytovací zařízení.
3.3.     Klient bere na vědomí, že v okamžiku vyplnění poptávkového formuláře na Portálu nevzniká žádný smluvní vztah, kdy se jedná o nezávaznou poptávku.
 

4. Storno podmínky

4.1.     Klient může od Smlouvy před zahájením užívání Služeb Ubytovacího zařízení odstoupit. Není-li důvodem pro odstoupení Klienta porušení příslušného Ubytovacího zařízení vyplývající ze Smlouvy nebo ze zákona, je Klient povinen zaplatit Ubytovacímu zařízení odstupné ve výši, které je uvedeno v Rezervaci (v Rezervaci označeno jako: „Storno podmínky“). Odstupné se počítá se z celkové výše objednaných služeb. Odstoupení od Smlouvy ve smyslu tohoto ustanovení musí být provedeno písemnou formou a/nebo emailem zaslaným z emailu, který byl uveden v Rezervaci a zasláno na adresu RegionTour. Pro stanovení výše odstupného je rozhodující čas doručení písemného odstoupení Ubytovacímu zařízení nebo Regiontour. V případě, kdy Klient bez uvedení důvodu nezahájí užívání Služeb Ubytovacího zařízení, pak platí, že od Smlouvy odstoupil ve smyslu tohoto ustanovení ke dni předcházejícímu dni, ve kterém měl začít užívat Služby Ubytovacího zařízení.
 

5. Reklamace  - odpovědnost za vady Služeb Ubytovacího zařízení

5.1.     RegionTour není smluvní stranou smluvních vztahů, které vzniknou mezi Ubytovacím zařízením a Klientem. RegionTour nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Smlouvy, ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Klientovi na základě, nebo v souvislosti se Smlouvou. Za vady Služeb Ubytovacího zařízení odpovídá Ubytovací zařízení, kdy Klient uplatňuje práva z vadného plnění (reklamaci) přímo u Ubytovacího zařízení.
 

6. Reklamace - odpovědnost za vady poskytnutých služeb RegionTour

6.1.     RegionTour odpovídá za vady služeb poskytnutých RegionTour Klientovi, a to: zpracování poptávky Klienta; příprava Rezervace; zpracování a zaslání Voucheru.
6.2.     Klient uplatní právo z vad služeb u RegionTour elektronicky na emailové adrese info@region-tour.cz , nebo písemně na adrese Region-tour.cz, s.r.o., IČ: 287 79 274, sídlem Mrštíkova 1122/40, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové.
6.3.     RegionTour odpovídá za vady služeb poskytnutých RegionTour Klientovi pouze do výše 15% z ceny za Služby Ubytovacího zařízení podle Rezervace.
 

7. Osoba spotřebitele a poučení Klientů – spotřebitelů o právu odstoupit od Smlouvy

7.1.     V případě, že je Klient spotřebitelem, uplatní se následující:
7.1.1. Ceny služeb jsou Ubytovacím zařízením uváděny včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
7.1.2. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora spotřebitele, RegionTour ani Ubytovací zařízení si neúčtuje žádné další poplatky).
7.1.3. Dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce, na kterou se může spotřebitel obrátit s případnými stížnostmi. Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se Klient obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz
 

8. Ochrana osobních údajů

8.1.     Ochrana osobních údajů Klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).
8.2.     Klient uděluje RegionTour souhlas se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, email, telefon, datum příjezdu, datum odjezdu, počet osob (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).
8.3.     Klient uděluje RegionTour souhlas se zpracováním Osobních údajů, a to pro účely vyřízení poptávky Klienta, tvorby Rezervace, uzavření Smlouvy a pro marketingové účely za účelem nabízení obchodu a služeb. Klient souhlasím taktéž s tím, aby mu byly ze strany RegionTour nabízeny služby RegionTour. V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí Klient s tím, aby mu RegionTour zasílal na poskytnutou e-mailovou adresu obchodní sdělení týkající se jeho služeb ve smyslu citovaného zákona. Klient prohlašuje, že jej RegionTour poučil, že může kdykoli vyslovit nesouhlas se shora uvedeným zpracováním osobních údajů a taktéž může zdarma a na účet RegionTour odmítnout souhlas s využitím svého elektronického kontaktu, a to i při zaslání každé jednotlivé zprávy.
8.4.     Klient prohlašuje, že byl poučen o právech podle § 12 a § 21 ZOOÚ i o ostatních skutečnostech uvedených v § 11 ZOOÚ.
8.5.     Klient bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje (při Poptávce provedené z webového rozhraní Portálu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat RegionTour o změně ve svých Osobních údajích.
8.6.     Zpracováním Osobních údajů Klienta může RegionTour pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě Ubytovacích zařízení, nebudou Osobní údaje Klienta bez jeho předchozího souhlasu RegionTour předávány třetím osobám.
8.7.     Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
8.8.     Požádá-li Klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu RegionTour povinen tuto informaci předat. RegionTour má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
8.9.     Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 

9. Závěrečná ustanovení

9.1.     RegionTour je oprávněn k nabízení služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost RegionTour nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti Magistrát města Hradec Králové.
9.2.     Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti s užitím Portálu Klientem, v souvislosti s Poptávkou, Rezervací a Smlouvou se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup na Portál realizován.
9.3.     Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 26.7.2016.
 
V Hradci Králové dne 26.7.2016
 
Region-tour.cz, s.r.o.
zastoupena Radomírem Němečkem, jednatelem

Vyhledávání

Kontakt

Region Orlické hory Pondělí - pátek:
08:00 - 16:30

Certifikáty a ocenění

 

Doporučujeme

Poznejte tajuplný kout pískovových skal České Švýcarsko a vyberte si ubytování v obci Hřensko, vyražte na pěší tůru nebo v zimě na běžkách a vyberte si z nabídky ubytování v Bedřichově v Jizerských horách nebo si vyberte ubytování v Adršpachu na Broumovsku a objevte skalní města. Nezapomeňte navštívit také naše nejvyšší pohoří Krkonoše. Rezervujte si ubytování Janské lázně a okolí, ideální výchozí místo pro Vaše výlety.